+48 692 412 035          literackie.m2@op.pl

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.literackiem2.pl prowadzony przez wydawnictwo LITERACKIE M2, zarejestrowany jest przez Magdalenę Niedźwiedzką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LITERACKIE M2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5832091004, REGON .190966650....z siedzibą: ul.Walecznych3/1, 03-916 Warszawa zwany dalej SPRZEDAWCĄ.

2. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.literackiem2.pl kształtowały prawa o obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

3. Zamawiający w sklepie internetowym www.literackiem2.pl, zwany dalej KLIENTEM powinien zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Literackie M2., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 583 209 10 04, REGON 190966650
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.literackiem2.pl…………………..
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia - formularz dostępny do pobrania na stronie Sklepu, umożliwia złożenie Zamówienia bez korzystania z Koszyka, drogą mailową i opłacenie produktu przelewem bez pośredników
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: 03-916 Warszawa, ul Walecznych 3/1
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: literackie.m2@op.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 692 412 035

4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 48 1160 2202 0000 00049952 7339

5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do soboty w godzinach 10-18

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. włączona obsługa plików cookies,,
 3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
 4. ponadto Klient powinien posiadać numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o możliwości odbioru paczki.

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie ;
 2. wypełnić pobrany ze strony Sklepu Formularz zamówienia lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez formularza, za pomocą kliknięcia ikonki Koszyk i dodania towaru do Koszyka;
 3. na stronie dostępne są dwa rodzaje Formularza zamówienia: dla osób prywatnych i jednostek gospodarczych. Po wybraniu właściwego Formularza zamówienia należy go wypełnić wpisując wszystkie wymagane informacje tj. dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób i miejsce dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. Wypełniony formularz należy wysłać na adres mailowy: literackie.m2@op.pl i dokonać przelewu na konto Sklepu, podane na formularzu i w regulaminie &3. Termin zapłaty określony jest w &8,pkt 3
 5. Przy zakupach do Koszyka należy wypełnić Formularz z danymi, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 6. Zamówienia większej liczby produktów przez podmioty gospodarcze – ponad 10 sztuk – składane są mailem na adres podany w &3. Warunki dostawy i płatności ustalane są idywidaualnie.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka pocztowa polecona  https://cennik.poczta-polskpl/
 2. Orlen Paczka   https://furgonetka.pl/
 3. Dpd pickup  https://www.dpd.com/pl/pl/cennik-przesylek-krajowych/
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b.Płatności elektroniczne: Przelewy24

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – termin płatności to 5 dni, z wyjątkiem ustaleń indywidualnych z danym klientem na podstawie odrębnych umów. Jeśli po 5 dniach Sprzedający nie otrzyma opłaty za towar anuluje zamówienie Produktu.

4. Sprzedawca realizuje zamówienie TYLKO w formie przedpłaty, tj. po opłaceniu Produktu i kosztu dostawy przez Zamawiającego. Nie dotyczy to współpracujących podmiotów gospodarczych, z którymi zasady rozliczenia za Produkty ustalane są indywidualnie.

 

 

§ 9

 

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca  potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne Przelewy 24 - od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.

5. Warunki i termin dostawy określone są na stronie Sprzedającego. Wysyłka zamówień odbywa się trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, czwartki i soboty, a czas dostawy to od 3 do 5 dni roboczych, w zależności od sposobu dostawy, wybranego przez Klienta.

6. W wypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór w punkcie Klient powinien odebrać Produkt we wskazanym przez dostawcę czasie.

7. W przypadku nieodebrania zamówienia Sprzedawca w ciągu 14 dni składa drogą elektroniczną ( email) na adres Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktów wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, lub na numer konta bankowego, podany przez Klienta w korespondencji po odliczeniu kosztów wynikających z nieodebrania przesyłki przez Klienta, a poniesionych przez Sprzedającego.

8. Do każdego wysłanego Produktu dołączana jest faktura.

 

 

& 10

 

 Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia jednak nie później niż do momentu wysyłki zamówionego towaru przez Sprzedawcę. Po tym czasie stosuje się pkt. Regulaminu dotyczący Zwrotu towaru
 2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.  Skutki odstąpienia od Umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość    Umowę uważa się za niezawartą.

 

§ 12

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym  Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

8.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu, na koszt Sprzedającego.

9. Sprzedający musi dostarczyć wolny od wad Produkt lub zwrócić koszt jego zakupu drogą wskazaną przez Kupującego. 

 

 

 

 

§ 13

        Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych   sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

 

 

§ 15

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.